Menu

Konkurs – Woreczek na…

Back to blog list

Dzisiaj mam dla Was konkurs!

Do wygrania jest piękny woreczek z autorską grafiką z malinkami. Woreczek jest wymiarów 15 x 20 cm , jest bawełniany i ma sznureczek który zamyka go poprzez pociągnięcie z obu stron. Jest super przydatny można w nim nosić.. no właśnie, tym sposobem przechodzimy do Waszego zadania!

Aby wygrać woreczek należy w komentarzach pod postem na Facebooku lub Instagramie wymienić najciekawszy i najbardziej pomysłowy sposób jego wykorzystania! Konkurs trwa do niedzieli do 23.59, a zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez jury, w którego skład wchodzić będę ja i moje dwie koleżanki fotografki.
Odpalcie super moce i dajcie znać do czego wykorzystalibyście ten uroczy dodatek!

Zachęcam wszystkich do zabawy!
Szczegółowy regulamin znajdziecie pod zdjęciami 🙂

* Jak dbać o woreczek, żeby nie uległ zniszczeniu i służył Wam jak najdłużej?
Należy prać go tylko ręcznie, w zimnej wodzie, delikatnie prasować i bardzo się z niego cieszyć 🙂

REGULAMIN KONKURSU na INSTAGRAMIE I FACEBOOKU
Z DNIA 6.12.2018 R.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest SheMakes Anna Król, z siedzibą pod adresem Rondo Mogilskie 1/220, 31-516 Kraków (zwana dalej „Organizatorem”). Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Więcej kwestii dotyczących Polityki Prywatności jakimi kieruje się Organizator, znajduje się na stronie www.sklep.shemakes.pl/politykaprywatności

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pracowniashemake oraz na www.instagram.com/pracowniashemakes

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator

§2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook oraz Instagram;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub/i Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ– dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest woreczek bawełniany 15×20 cm z nadrukiem grafiki – Malina.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanej na portalu Facebook oraz Instagram na profilu Pracownia SheMakes – www.facebook.com/pracowniashemakes lub www.instagram.com/pracowniashemakes
a także na stronie www.sklep.shemakes.pl

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram na profilu Organizatora.

2. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2018 godz. 18:00 do 6 grudnia 2018 godz. 23:59

§5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie w formie komentarza pod Postem konkursowym odpowiedzi na pytanie:
„Do czego można wykorzystać woreczek”

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/pracowniashemakes oraz na Instagramie www.instagram.com/pracowniashemakes

§6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja, w skład której wchodzą: Organizator- Anna Król, Roksana Wąż, Lucyna Jaworska. Komisja wybierze najciekawsze rozwiązanie zadania przedstawionego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/PWMEdition wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora Pocztą Polską.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na cokolwiek innego.

§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie oraz modyfikowanie bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs 6.12.2018”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 r. i obowiązuje do 9 grudnia 2018 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u, Instagramie oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.sklep.shemakes.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.sklep.shemakes.pl
w dziale „Co nowego” w poście „Konkurs – Woreczek na…”

Instagram Feed

  • Wróciłam już z wakacji! O taka uśmiechnięta! Przy okazji @luujaworskafotografia zrobiła nam piękne zdjęcia 🧡🧡 było super i wracam pełna nowych sił! 💪🏻 przynajmniej taką mam nadzieję 🙈 
Oczywiście od razu zabieram się za śluby, ale zaraz potem wrzucam wstążki na stronę! 
#magione #umbria #zdjeciaslubne #anianawakacjach #luujaworskafotografia #umbriaholidays #magioneumbria #holidaysinitaly #sukienkazalando #rodość #pogodzinach
  • Przypominajka, że do końca wtorku obowiązuje jeszcze zniżka 15%! Kod WAKCJE19 ☀️
Jeśli złożycie zamówienie do czwartku to zdążę jeszcze wysłać przed moim urlopem ;) Dajcie znać, czy przedłużyć zniżkę do czwartku? ;) #woreczek #akwarelowe #ilustracje #torbabawełniana #onmydesktoday #torbabawelniana #woreczkinazakupy #wkwiaty #bawelniana #pomysłynaprezent #wyposazeniedomu #torbabawełniana #akwarele #akwarela_pl #watercolorprints #torbanazakupy #naramie #bawelniana #wosp2019 #charytatywnie #lesswaste #kwiatowa #akwarele🎨 #watercolorprints #ekotorba #15procent #15procentoff #znizka
  • W storiskach wrzuciłam Wam zabawę w wstążkowe kolory! Obczajcie 🙆🏼‍♀️ jak na razie jestem mocno zdziwiona tym, że nie podobają Wam się tylko i wyłącznie te połączenia co mi! 😅 Życie jednak zaskakuje 🙈
Ja tymczasem obrabiam foty tychże wstążek i już niedługo wszystkie będą na stronie! 
Przy okazji dajcie znać jaki kolor podoba Wam się najbardziej! Może będą jakieś zniżki 🙈

#wstazki #tasiemki #silkribbon #denimribbon #kolory #zestaw #wstazka #wstążka #tasiemka #ozdobadowlosow #dokwiatow #bukietślubny #whiteribbon #pakowanie #pakowanieprezentow #kokarda #wrapingpaper #warkocze #rozowy #dustyroseribbon #dustyrose #paczka #zawieszka #rekodzielo #polishhandmade #slub
  • Został mi już tylko tydzień do wyprowadzki z mojej ukochanej, pierwszej, prawdziwej pracowni! Czas na zmianę miejsca i mega, mega się jaram 🐗🔥 ale tez łezka mi się w oku kręci, bo był to super rok i piękne miejsce 🧡 zdjęcie jest sprzed roku - przerwa w pracy uwieczniona przez Lucynkę @luujaworskafotografia , która pomagała mi przy wprowadzaniu się do pracowni! To akurat się nie zmienia bo i tym razem mogę liczyć na jej pomoc 🧡 
Także.. już za parę dni, za dni parę... jesteście ciekawi nowej miejscówki? 🙈

#pracownia #pracowniashemakes #workplacedesign #wyprowadzka #remont #studioart #biuro #creativespace  #wyposazeniewnetrz #wnetrze #mojemiejsce #pracowniaartystyczna #bajzel #rekodzielonacodzien #przestrzen #kreatywna  #przestrzenkreatywna #pieknewnetrze #balagan #designyourworkspace #homeofficegoals #polishdesign #polishinterior #mojapraca #mojapracownia #myinspiringinterior #przerwa #drzemka #padła
  • Mam dobrą wiadomość! Jutro powinny dotrzeć kolejne plecaki i torby! Są świetne na wakacje, ja mega polecam plecaczki bo wolne ręce 🧡 ponadto wracają też woreczki owocowe i kwiatowy! Tym razem będą w dwóch rozmiarach - A5 i A4, wiem, że część z Was pisała do mnie z pytaniami o ten większy, więc mam nadzieję, że akurat wstrzeliłem się w wasze potrzeby! ;) Jutro wrzucę Wam „wakacyjny kod promocyjny”! Bądźcie czujni! 
I jeszcze jedna sprawa! Jutro będzie jeszcze jedna niespodzianka! Zgadniecie o co chodzi?! 🙈🧡 #worki #bawelniane #totebag #cottonbags #woreczkinazakupy #torbynazakupy #ekotorba #workoplecak #alwarele #akwarela #watercolorprint #torbynazakupy #lato2019 #polishbag #handmadebags #bawełna #niezchinzpasji #promocja #znizka #kodrabatowy #wasteless #malowane #kwiatowe #kwiatowewzory #watercolorflower #polskidesign #stillifegallery #stilllifepainting #polishdesign
  • Jakbyście się zastanawiali do czego można wykorzystać wstążki, to przybywam z pomysłami! Pomysł i zdjęcie oczywiście należy do @luujaworskafotografia 
A jeśli farbowanie Wam nie wyszło, i macie zielone włosy, niczym Ania z Zielonego Wzgórza, to nic się nie martwcie, mam dla Was również wstążki w tym kolorze! 👩🏼‍🦰💆🏼‍♀️ #rudewlosy #wstazki #silkribbon #denimribbon #wlosing #rudy #redheadgirl #wstazka #tasiemka #bizuteria #pięknewłosy #rudadziewczyna #dlugiewlosy #spinkidowłosów #wstążkidowłosów #gumkidowlosow #ribboninhair #długiewłosy #wlosydlugie #wlosykrecone #darlingmoment #inspiredbypetals #lazyevening #tv_stillife #tv_soft #simplemoments #alittlebeautyeveryday #theartofslowliving #livelittlethings
  • Dzisiaj pokażę Wam plakat od @pan_lis 🧡
Znacie na pewno Kasię? Jak nie to nie ma na co czekać! Plakat „Rebel Girl Inside” jest totalnie o mnie! Misia z zewnątrz, bad guy wewnątrz - duh! Dostałam go na święta od Jarka, teraz już na szczęście doczekał się ramy! 
Mam jeszcze tylko bardzo ważne pytanie do Pana Lisa - odkąd okazało się, że plakat widmo to Pan Mol, mam w kuchni plagę moli.. mam nadzieję, że to nie jest akcja promocyjna? 
Fot. @roksanarobizdjecia 
#rebelgirl #panlis #plakatwidmo #stilllifegallery #gs_stilllife #polishillustration #polishillustrator #girlpower💪 #rebelgirlinside #still_life_mood #tinytinymoments #dobreprojekty #dekoracjascienna #dopokoju #nascianie #nasciane #grlpwr #detale #wyposazeniewnetrz #biuro #pracownia #mystudio #artstudio #frompoland #wnetrzazesmakiem #stillife_perfection #cornersofmystudio #cornersofmylife
  • Gdybyście jeszcze nie mieli pomysłu jak wykorzystać woreczki, to podpowiadam- są świetne na zdjęcia! 
A przy okazji - wywołujecie swoje zdjęcia? Ja uwielbiam odbitki 🧡 a biorąc pod uwagę, że mam dwie przyjaciółki fotografki, a na wakacje jeżdżę z analogiem, to inaczej się nie da! 
Zdjęcie zdjęć i woreczka zrobiła oczywiście @roksanarobizdjecia •
•
•
•
•
•
#odbitki #zdjeciezdjecia #flatlaylover #flatlaylovers #still_life_mood #onmydesktoday #mystory_shots #tinytinymoments #torbabawełniana #woreczek #bawełniany #totebag #myquietbeauty #theflatlaysquad #darlingmoment #cornersofmyworld #torbabawełniana #hyggelife #flatlayoftheday #tablesituation #onmydesk #flatlaypoland #zdjeciazwakacji #analogcollage #livelifebeautifully #flatlayjournal #flatlayaddict #stilllifephotographer #stillswithstories

0 comments

Here is no comments for now.

Leave a reply

WAKACJE!

w dniach
3.08 - 12.08.2019
uciekam na urlop!

Wszystkie zamówienia złożone
do 1 sierpnia (czwartek)
zostaną wysłane w piątek przed moim wyjazdem,
pozostałe wyślę po powrocie!