Menu

Konkurs – Woreczek na…

Back to blog list

Dzisiaj mam dla Was konkurs!

Do wygrania jest piękny woreczek z autorską grafiką z malinkami. Woreczek jest wymiarów 15 x 20 cm , jest bawełniany i ma sznureczek który zamyka go poprzez pociągnięcie z obu stron. Jest super przydatny można w nim nosić.. no właśnie, tym sposobem przechodzimy do Waszego zadania!

Aby wygrać woreczek należy w komentarzach pod postem na Facebooku lub Instagramie wymienić najciekawszy i najbardziej pomysłowy sposób jego wykorzystania! Konkurs trwa do niedzieli do 23.59, a zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez jury, w którego skład wchodzić będę ja i moje dwie koleżanki fotografki.
Odpalcie super moce i dajcie znać do czego wykorzystalibyście ten uroczy dodatek!

Zachęcam wszystkich do zabawy!
Szczegółowy regulamin znajdziecie pod zdjęciami 🙂

* Jak dbać o woreczek, żeby nie uległ zniszczeniu i służył Wam jak najdłużej?
Należy prać go tylko ręcznie, w zimnej wodzie, delikatnie prasować i bardzo się z niego cieszyć 🙂

REGULAMIN KONKURSU na INSTAGRAMIE I FACEBOOKU
Z DNIA 6.12.2018 R.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest SheMakes Anna Król, z siedzibą pod adresem Rondo Mogilskie 1/220, 31-516 Kraków (zwana dalej „Organizatorem”). Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Więcej kwestii dotyczących Polityki Prywatności jakimi kieruje się Organizator, znajduje się na stronie www.sklep.shemakes.pl/politykaprywatności

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pracowniashemake oraz na www.instagram.com/pracowniashemakes

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator

§2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook oraz Instagram;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub/i Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ– dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest woreczek bawełniany 15×20 cm z nadrukiem grafiki – Malina.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanej na portalu Facebook oraz Instagram na profilu Pracownia SheMakes – www.facebook.com/pracowniashemakes lub www.instagram.com/pracowniashemakes
a także na stronie www.sklep.shemakes.pl

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram na profilu Organizatora.

2. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2018 godz. 18:00 do 6 grudnia 2018 godz. 23:59

§5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie w formie komentarza pod Postem konkursowym odpowiedzi na pytanie:
„Do czego można wykorzystać woreczek”

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/pracowniashemakes oraz na Instagramie www.instagram.com/pracowniashemakes

§6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja, w skład której wchodzą: Organizator- Anna Król, Roksana Wąż, Lucyna Jaworska. Komisja wybierze najciekawsze rozwiązanie zadania przedstawionego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/PWMEdition wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora Pocztą Polską.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na cokolwiek innego.

§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie oraz modyfikowanie bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs 6.12.2018”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 r. i obowiązuje do 9 grudnia 2018 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u, Instagramie oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.sklep.shemakes.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.sklep.shemakes.pl
w dziale „Co nowego” w poście „Konkurs – Woreczek na…”

Instagram Feed

  • Dzisiaj skrzętnie, niczym elfy pakujemy dla Was paczuszki! Zawijamy je w te papierki i tak dalej ;) sznurek wędliniarski jak zawsze najlepszy do świątecznych paczek! Polecam! Jak tam? Macie już wszystkie prezenty? Bo ja jak zwykle, z palcem w nocniku, dalej nie mam nic! 
Motyla noga!
  • Rozwiązanie konkursu!! Udało nam się w końcu ustalić kto wygrywa, choć przyznam nie było to łatwe, debatowałyśmy z dziewczynami bardzo długo! Ostatecznie jako, że wszystkie trzy jesteśmy bardzo różne, wyszło na to ze mam jeden wspólny typ z Roksaną i jeden wspólny typ z Lucyną i nie idzie tego pogodzić! Postanowiłam zatem przyznać jedną główną nagrodę - która ląduje u @czokoladka (komentarz na ig) w postaci woreczka malinowego, i jedna nagrodę wyróżniającą, która ląduję u Natalii (komentarz na fb ;)) w postaci woreczka kwiatowego! Szczęśliwe zwyciężczynie proszę o kontakt, a dla reszty uczestników konkursu mam niespodziankę - 10% zniżki na zakupy! Żeby je odebrać wystarczy wysłać do mnie wiadomość, a ja prześlę Wam jednorazowy kod rabatowy! 
Dobrego wieczoru!
  • Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość wczoraj i za wszystkie zamówienia, które do mnie spłynęły! Dzisiaj, albo jutro dam też znać kto wygrał woreczek! 
Ja mam dzisiaj trochę poniedziałek lenia i „dzień zadań pierdołowatych”, czyli robię milion różnych rzeczy, na których zrobienie nigdy nie mam czasu i ciągle zostawiam je na później, przez co robię-nie robię je już od pół roku ;) #dzienlenia #nicnierobie #ekologiczna #torbanaramię #torbanazakupy #watercolorprints #akwarelowe #pomyslynaprezent #podchoinkę
  • Uff! Pomimo wielu przeciwności, w końcu się udało! Woreczki, plecaki i grube torby znajdziecie już na stronie ;) ja tym czasem idę zjeść.. hmm obiad! Powiedzcie mi tylko jeszcze, który woreczek podoba Wam się najbardziej? U nas zdania są podzielone, mąż Jarek wybiera ten z kwiatkiem, Roksana @wlasnetempo jeżynowy, ja z Luu @lu_u7 ten z maliną, a Kasia @przytulia_czepna poziomkowy! Dajcie znać, a ja tymczasem idę godnie wykorzystać resztki mojego weekendu ;)
  • Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeszcze worko-plecaki - będzie ich po 5 z każdego wzoru, więc bardzo mało! Mega się nimi jaram, są super urocze ;) Przypominam też, że w poprzednim poście jest do zgarnięcia woreczek 🌿  Przede mną bardzo pracowity weekend, muszę przygotować dla Was produkty w sklepie i porobić jeszcze troszkę zdjęć! Pogoda nie zachęca ale i tak jestem pełna zapału do pracy i już nie mogę się doczekać niedzieli wieczór! A Wy? Jesteście chętni na taki plecaczek? ;)
  • Tak jak obiecałam - mam dla Was Mikołajkowe rozdanie! 🤶
Do wygrania woreczek, Malinkowy, o taki jak na zdjęciu! Ma 15 x 20 cm, jest bawełniany i ma sznureczek, który zamyka go poprzez pociągnięcie z obu stron. Jest super przydatny, można go wykorzystać na wiele różnych sposobów! I tak oto przechodzimy do sedna konkursu, czyli Waszego zadania! 
W komentarzu pod tym postem wpisz najciekawszy i najbardziej pomysłowy sposób wykorzystania woreczka! Masz czas do niedzieli 9.12 do godziny 23.59! 
Jeśli dodatkowo zaobserwujesz, przekażesz dalej lub udostępnisz, będzie mi bardzo miło, ale nie jest to obowiązkowe! 
Zatem - odpalcie swoje super moce i do dzieła! 💪 Dajcie znać do czego wykorzystalibyście ten uroczy dodatek, a może już w poniedziałek będzie Wasz! 🙌

Konkurs trwa równolegle w komentarzach pod postem na fb i one również są brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy! Szczegółowy regulamin na stronie w zakładce „co nowego” - link w BIO ;) #ekoworek #ekotorba #ekologiczna #worek #torbabawełniana #torbanazakupy #torbyekologiczne #niespodziewajka #rozdawajka #rozdaniemikolajkowe #instakonkurs #instakonkursy #dowygrania #rozdajemyprezenty #naswieta #podchoinkę #prezentnaświęta #odmikolaja #mikolajkowy #konkursowe #nazakupy #zerowastepoland #inspiracjeprezentowe #ograniczamsie #lesswastepolska
  • Wczoraj zorientowałam się, że jest Was już tutaj 500! Mega się cieszę! Z jednej strony niby nic wielkiego, ale jakby na moje urodziny przyszło 500 osób to nie wiem gdzie by się zmieścili 🙈 tak wiec dziękuję! Z tej okazji, chciałabym Was też zaprosić na mój marniutki fejsbukowy profil i jeśli Wam się podoba to co robię, to wesprzyjcie lajkiem 🧡 bo jest bardzo biednie! Link znajdziecie w BIO lub możecie po prostu wpisać pracownishemakes w wyszukiwarce ;) Pozdrawiam Was promiennie w ten słoneczny poranek!
  • Dzisiaj wtorek, wiec #weźżemaluj ;) Ja znowu jestem zawalona robotą głównie komputerową, bo tworzę nowe wzory, ale wieczorem na pewno będzie malowane ;) a Wy, malujcie dziś ze mną? 
#dzienpracytworczej #akwarela #malowanie #farbami #akwarela_pl #malowanieakwarelami #polishillustrators #wtorekpotworek #pracowniamalarska #pracownia #watercolor_art #watercolorbotanicals #ihavethisthingwithflowers

0 comments

Here is no comments for now.

Leave a reply