Menu

Konkurs – Woreczek na…

Back to blog list

Dzisiaj mam dla Was konkurs!

Do wygrania jest piękny woreczek z autorską grafiką z malinkami. Woreczek jest wymiarów 15 x 20 cm , jest bawełniany i ma sznureczek który zamyka go poprzez pociągnięcie z obu stron. Jest super przydatny można w nim nosić.. no właśnie, tym sposobem przechodzimy do Waszego zadania!

Aby wygrać woreczek należy w komentarzach pod postem na Facebooku lub Instagramie wymienić najciekawszy i najbardziej pomysłowy sposób jego wykorzystania! Konkurs trwa do niedzieli do 23.59, a zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez jury, w którego skład wchodzić będę ja i moje dwie koleżanki fotografki.
Odpalcie super moce i dajcie znać do czego wykorzystalibyście ten uroczy dodatek!

Zachęcam wszystkich do zabawy!
Szczegółowy regulamin znajdziecie pod zdjęciami 🙂

* Jak dbać o woreczek, żeby nie uległ zniszczeniu i służył Wam jak najdłużej?
Należy prać go tylko ręcznie, w zimnej wodzie, delikatnie prasować i bardzo się z niego cieszyć 🙂

REGULAMIN KONKURSU na INSTAGRAMIE I FACEBOOKU
Z DNIA 6.12.2018 R.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest SheMakes Anna Król, z siedzibą pod adresem Rondo Mogilskie 1/220, 31-516 Kraków (zwana dalej „Organizatorem”). Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Więcej kwestii dotyczących Polityki Prywatności jakimi kieruje się Organizator, znajduje się na stronie www.sklep.shemakes.pl/politykaprywatności

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pracowniashemake oraz na www.instagram.com/pracowniashemakes

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator

§2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook oraz Instagram;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub/i Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ– dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest woreczek bawełniany 15×20 cm z nadrukiem grafiki – Malina.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanej na portalu Facebook oraz Instagram na profilu Pracownia SheMakes – www.facebook.com/pracowniashemakes lub www.instagram.com/pracowniashemakes
a także na stronie www.sklep.shemakes.pl

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram na profilu Organizatora.

2. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2018 godz. 18:00 do 6 grudnia 2018 godz. 23:59

§5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie w formie komentarza pod Postem konkursowym odpowiedzi na pytanie:
„Do czego można wykorzystać woreczek”

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/pracowniashemakes oraz na Instagramie www.instagram.com/pracowniashemakes

§6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja, w skład której wchodzą: Organizator- Anna Król, Roksana Wąż, Lucyna Jaworska. Komisja wybierze najciekawsze rozwiązanie zadania przedstawionego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/PWMEdition wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora Pocztą Polską.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na cokolwiek innego.

§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie oraz modyfikowanie bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs 6.12.2018”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 r. i obowiązuje do 9 grudnia 2018 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u, Instagramie oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.sklep.shemakes.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.sklep.shemakes.pl
w dziale „Co nowego” w poście „Konkurs – Woreczek na…”

Instagram Feed

  • Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem pokazującym jak najprościej malować kwiatki 🌱 niestety jakość filmiku nie powala, ale nagrywałam go dawno temu i w dodatku przy żarówkowym świetle. Mam nadzieję, że mimo wszystko coś tam na nim widać ;) A jak tam Wasze uzupełnianie przyborów akwarelowych? Mam nadzieję, że idzie sprawnie! Przypominam, że w BIO macie link do posta w którym mówię co warto kupić na początek ;)
Plan był taki, że jutro malujemy, ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo niestety nie czuję się dziś najlepiej! W każdym razie, co się odwlecze to nie uciecze! Tymczasem jak już macie zakupione pędzle i farby, przetestujcie to co Wam tu przesyłam! #weźżemaluj 
A jeśli brakuje Wam wiosny, to zapraszam też do relacji - dzisiaj moje roslinkowe przedszkole ;) Music: Always
Musician: Rook1e
  • Dzisiaj wiosnę przyniósł mi pan kurier w małej uroczej paczuszce od @projektrosliny ! Takie gesty naprawdę polepszają samopoczucie! Dziękuję, dziękuję 💚🧡 A jeśli chodzi o samopoczucie, to nie jest najgorzej, dla mnie siedzenie w domku, kiedy mam obok Jarka, moje roślinki, akwarele i książki to w zasadzie czysta przyjemność. Lubię siedzieć w domu. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to ze z tylu głowy ciagle jest ta myśl, że nie siedzę tu bo lubię, tylko dlatego bo szaleje jakiś wirus. 
Ale staram się o tym nie myśleć i żyć, bo przecież robię wszystko co mogę, żeby było dobrze, a na resztę nie mam wpływu 🤷‍♀️ wiec maluję, czytam, śpiewam piosenki, tańczę, dbam o roślinki i o Jarka, gram w gry RPG przez internet, gotuję obiadki i nie wychodzę z domu. 
Mam nadzieję, że Wy też siedzicie w domu jak tylko możecie 🧡 #zostajewdomu #zostańwdomu #leśnaśroda 
#projektrosliny #rosliny #roslinydomowe #hoyakerrii #hoya #doniczka #doniczkikrolewskie #plants #plantofinstagram #lovelyplants #roślinydoniczkowe #crazyplantpeople #crazyplantlady #roślinki #roslinki #polishjungle #urbanjunglehome #urbanjungle
  • Dzisiaj pierwszy dzień wiosny! 😱 
Ale ten czas szybko leci! Z tej okazji pozdrawiam Was z mojej domowej dżungli 🧡ja cieszę się wiosną z domu z moimi chabaziami! Wiem, że pogoda zachęca do wychodzenia, ale mam nadzieję, że unikacie ludzi! 
W marcu miałam posadzić nasionka do mojej szklarni, ale chyba znowu przegapiłam prawie cały miesiąc! Mam nadzieje, że w weekend nie będzie za późno! 
A Wy robicie jakieś rozsady? A w zasadzie zasady :D siejecie coś? 
Mi ziemniaki puściły pędy i chyba wsadzę je do skrzyni na balkonie! Widzieliście kiedyś jak ziemniaki pięknie kwitną?!
  • Jutro malujemy wiosnę! Zaczniemy od listków i zobaczymy jak to się potoczy! Jeszcze nie wiem, czy to będzie relacja na żywo, których sama nigdy nie oglądam, czy też może film igtv! W każdym razie pokażę Wam trochę podstaw. Dajcie znać, która opcja jest dla Was wygodniejsza, przygotujcie przybory i potrzebne rzeczy (w relacjach macie szczegóły) i jedziemy z koksem! Jutro dam znać o której! 
#zostańwdomu i #weźżemaluj ! 
Jeśli nie macie farb/pędzli/papieru, to może uda się coś zamówić w tym tygodniu i dołączyć do malowania w przyszłym? A może chcecie, żebym dodała informację co najlepiej zamówić na początek? Dajcie znać!
  • Cześć dziewczyny, wszystkim Wam życzę, żebyście mogły być sobą, każdą i dowolną wersją siebie, żebyście czuły się z tym dobrze i były z tego dumne. Kochajcie siebie, szanujcie siebie i bądźcie dla siebie dobre 🧡 Nie umiem niestety ładnie pisać, ale chciałam z tego miejsca powiedzieć jak bardzo wdzięczna jestem mojej mamie i babci (dziadkowi też) za to, jaki przykład mi dały. Za to, że dzięki nim wiem, ze mogę być sobą i że nie muszę być koniecznie jakaś. Nie muszę spełniać czyichś oczekiwań względem mnie. Mogę być dokładnie taka jaka jestem i czuć się z tym dobrze. 
Chciałabym również z tego miejsca podziękować samej sobie, a jest to bardzo trudne, bo właśnie dla siebie samej zawsze jestem najsurowsza.
Dzięki Aniu za to jaka jesteś odważna, jaka jesteś silna, ale tez za to za to jaka jesteś wrażliwa i jak bardzo potrafisz odczuwać, zarówno radość jak i smutek. Dzięki za to jak poradziłaś sobie z całym tym shitem, który Cię spotkał w życiu nie tracąc przy tym umiejętności cieszenia się na każdym kroku i dostrzegania piękna we wszystkim co Cię otacza. Dzięki, że nie straciłaś ufności do ludzi i dzięki temu możesz cieszyć się wspniałymi przyjaźniami. 
Dałaś radę! Dobrze się spisałaś! Jesteś świetna! Tak trzymaj ;)
  • Aloesie mój wspaniały! Nie dość, żeś piękny, to i zdrowy i użyteczny! Żyj mi długo i dorodnie 🌿💚
Nie będę Wam tu pisać o wszystkich zdrowotnych właściwościach tej cudnej rośliny, bo jest tego pełno w internecie, potwierdzam tylko, że to prawda i że ta roślina to złoto w krzewie 💚 
Natomiast powiem Wam do czego ja najczęściej wykorzystuję tego ziomeczka! Otóż używam go jako przyspieszaczo-odzywiacza do ukorzenienia roślin! Wystarczy kawałek liścia obrać ze skórki, pokroić, wrzucić do wody w której ukorzeniamy roślinę i już! 
Macie swoje aloesy? Czy już może chcecie mieć? Ukochajcie je i przede wszystkim pamiętajcie! Lepiej podlać za mało niż za dużo, to sukulenty, kwiatki pustynne, wytrzymają bardzo długo bez podlewania, a od przelania mogą umrzeć! 🙅‍♀️ P.S. Jest bardzo dużo gatunków aloesa, ale tylko niewielka cześć z nich ma właściwości zdrowotne! Mój to aloes drzewiasty - aloe arborescens i należy właśnie do tych zdrowotnych!
  • A może kwiaty na dzień kobiet w nieco niestandardowej wersji, bo na kubku? 
W magazynie mam po 12 sztuk dużych i małych kubeczków! Wszystkie dzisiejsze zamówienia wysyłam w czwartek ;)
  • Tak przy okazji niedzieli - ja jako „modelka Ania” 😅  Zupełnie nieswojo się czuję w takiej odsłonie, bo wiecie no, jestem jednak harpaganem z młotkiem niż zwiewną nimfą, ale to zdjęcie jakoś mnie urzekło! Ciekawa jestem bardzo, jak Wy mnie odbieracie! Nie na tym zdjęciu konkretnie, ale tak ogólnie, oglądając już trochę mój profil :) ciekawa jestem na ile jest to prawdą, jak widać (i czasem słychać) mnie w mediach. Dajcie znać, chętnie się dowiem jaką wersją Ani jestem dla Was! I na pewno powiem czy to prawda, czy też tylko złudne wrażenie! ****
Zdjęcie oczywiście wykonała jedna z moich dwóch przyjaciółek fotografek - @roksanarobizdjecia 🧡 obie podziwiam, że pomimo mojego silnego oporu i strachu przed obiektywem są w stanie regularnie robić mi piękne zdjęcia! (Oczywiście wiecie, że druga to @luujaworska i ostatnio widzieliście jej piękne zdjęcia mnie i Jarka we Włoszech!)

0 comments

Here is no comments for now.

Leave a reply